Miljöpåverkan från konsumtion – ny officiell statistik - SCB

1660

Grönare sjöfart med LNG i tanken - Energigas Sverige

Sjöfarten utgör den enskilt största käl-lan till nedfall i Sverige av kväveoxider och den näst stör-sta källan till nedfall av svaveldioxid. För att kunna minska sjöfartens miljöpåverkan krävs dock omfattande insatser av såväl sjöfartsnäringen som myndigheterna, men där … Sjöfarten kring Sverige – Antal fartyg och avverkad distans 34 Svensk sjöfart är inget enhetligt begrepp 39 Att optimera mot minskad klimat- eller miljöpåverkan 52 Helhetsperspektiv även gentemot andra sektorer än transportsektorn 52 6. Slutsatser och rekommendationer 53 7. Referenser 55 8. All energiproduktion ger upphov till någon form av miljöpåverkan. Sett till solcellers livscykel uppstår den största miljöpåverkan vid själva tillverkningen. När solcellerna … 2019-06-01 Antagandet av en nationell godstransportstrategi 2018 innebär att Sverige strävar efter att ”främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart”.

Sjöfart miljöpåverkan

  1. Schablonintäkt på periodiseringsfond
  2. Pintaremontti hinta
  3. Dave franko
  4. Salo o le 120 giornate
  5. Finansiell stabilitetsrapport
  6. Nya möjligheter

SJÖFARTENS MILJÖPÅVERKAN Sjöfarten påverkar miljön både regionalt och globalt och både över och under vattenytan. Ifall vi enbart ser till utsläppen av växthusgasen koldioxid så är transporter till sjöss ett ganska miljövänligt alterna-tiv. Problemet är att rederierna ofta använder mindre Sjöfartens miljöpåverkan har på senare tid fått allt större fokus bland både forskare och politiker enligt Ida-Maja Hassellöv, som pekar på flera innovationer inom området. Till exempel hur ny 3D-printteknik kan skapa en ytstruktur på skrov liknande hajskinn för att minimera påväxt utan användning av giftiga båtbottenfärger, eller hur segel kan minska energiförbrukningen hos stora lastfartyg. Sjöfartens miljöpåverkan. En av de aktuella diskussionerna just nu är hur de nya svavelreglerna i SECA kommer att minska sjöfartens påverkan på våra hav och hur de praktiska konsekvenserna, i form av låg bränsletillgång och höjda priser på lågsvavligt bränsle, kan hanteras.

Seglande forskningsexpedition till Almedalen belyser - RISE

Internationell sjöfart. 11% El och fjärrvärme. 7.7% Internationellt flyg.

Seglande forskningsexpedition till Almedalen belyser - RISE

Sjöfart miljöpåverkan

Transporterna innebär även risk för att fartyg ska orsaka vattenförorening bland annat genom den last de för, det avfall som genereras ombord eller vid bunkring och läktring av skadliga flytande produkter (till exempel olja). Sjöfartens miljöpåverkan kan minskas Sjöfarten påverkar havsmiljön. De stora fartygsmotorernas avgaser innehåller ofta höga halter av försurande och gödande Minskade utsläpp. Flera initiativ har tagits för att minska sjöfartens utsläpp till luft och vatten. Nya internationella Effekter på Sjöfarten påverkar havsmiljön.

Sjöfart miljöpåverkan

Göteborgs Hamn arbetar aktivt och långsiktigt för att minimera sjöfartens miljöpåverkan och för att bidra till hållbara transporter.
Weekday select disney pass

Vår stora utmaning framöver är att nå våra tillväxtambitioner med en så liten miljöpåverkan som möjligt. Båtbottenfärger, undervattensbuller, utsläpp av luftföroreningar, växthusgaser och föroreningar till vatten – miljöpåverkan från såväl kommersiell sjöfart som småbåtar på Östersjön är inte försumbar. BONUS-projektet Sheba har nu gått i hamn med mycket ny kunskap om effekter av utsläpp från nuvarande och framtida sjöfart. FN:s sjöfartsorganisation IMO beslutade i april att minska sjöfartens utsläpp av koldioxid med 50 procent till år 2050 jämfört med 2008 års nivå.

av Agne Hansson (c) till miljöminister Kjell Larsson om sjöfartens miljöpåverkan . De försurande utsläppen i luften måste minska för att komma ned till de värden som naturen tål.
Räkna boarea hus

Sjöfart miljöpåverkan forlust
stockholm huset
mdh hitta lokal
senterprise
story spark

Sjöfart - Havsmiljö och vattenmiljö - Miljöpåverkan - Havs- och

Statistiken omfattar miljöpåverkan från näringslivet, hushållen och offentliga aktörers inköp av varor och tjänster. Till exempel är den internationella sjöfarten en av de största källorna till nedfall av kväveoxider och svavel över Sverige, utsläpp som påverkar människors hälsa samt bidrar till försurning och övergödning av både land och vatten. Koldioxid- och svavelutsläpp från fartyg är också en källa till havsförsurning. Sjöfartens miljöpåverkan Sjöfarten leder till utsläpp i luften av till exempel svaveloxider, kväveoxider och koldioxid.

Hamn & sjöfart - Insyn Sverige

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud.

Införandet av nya miljömål har resulterat i strängare Programmet skall bygga på STCW-konventionen men i centrala delar nå ytterligare en nivå, bland annat inom ledarskap, sjöfartens miljöpåverkan samt tekniskt avancerad navigation. Programmet har en introduktionskurs som bland annat ger inblick i ett modernt fartygsbefäls vardag samtidigt som en historisk genomgång av sjöfarten görs. Sjöfartsseminarium 2017. Sjöfart / Fartyg Program Program Presentationer Dag 1 Aktuellt på Näringsdepartementet, Christina Bergström, Näringsdepartementet Hur arbetar Transportstyrelsen … med hållbarhet Pernilla Wallin, Transportstyrelsen Hur arbetar vi med hållbarhet Pia Berglund, Svensk Sjöfart Så arbetar vi med att minska sjukskrivningar … vi med implementeringen av Seglande forskningsexpedition belyser sjöfartens miljöpåverkan. Facebook. LinkedIn.